Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

marzenabuwaj
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viagdziejestola gdziejestola

August 01 2017

0687 babe 500
marzenabuwaj
8616 84dd
Reposted fromjestemzero jestemzero viadrunkwhipster drunkwhipster
1624 29bd 500
marzenabuwaj
6738 a29d
marzenabuwaj
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viadrunkwhipster drunkwhipster
marzenabuwaj
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaretaliate retaliate
marzenabuwaj
marzenabuwaj
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
marzenabuwaj
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaretaliate retaliate
marzenabuwaj
8269 c746

July 31 2017

marzenabuwaj
7173 5b2a
Reposted fromechoecho echoecho viaObscurity Obscurity
marzenabuwaj
marzenabuwaj
9171 0044 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaObscurity Obscurity
marzenabuwaj
8406 5342
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaObscurity Obscurity
marzenabuwaj
Serce miałem jakby wszędzie naraz.
— Vladimir Nabokov, "Lolita"
marzenabuwaj
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia.
— Krzysztof Varga
Reposted frompesy pesy viaObscurity Obscurity
3634 1d5b 500
Reposted fromink ink viaObscurity Obscurity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl